Wykaz zbiorów danych
Nazwa zbioru lub jej fragment Status zbiorów
Nr zbioru Nazwa zbioru danych osobowych Cel przetwarzanych danych osobowych Data wpisania zbioru danych Data ostatniej aktualizacji
1UŻYTKOWNICY FORUM RADY DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

​Dane potrzebne są do utworzenia i korzystania z kont forum internetowego Rady ds. Przedsiębiorczości

2015-03-272017-11-08
2PSY MIEJSKIE

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

2015-03-302018-03-06
31) EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW 2) EWIDENCJA ROBÓT GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH

​Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

2015-03-302016-08-02
4INTERNETOWA TABLICA OGŁOSZEŃ DLA NAUCZYCIELI POSZUKUJĄCYCH PRACY

​Prowadzenie internetowej tablicy ogłoszeń dla nauczycieli.

2015-03-302017-11-08
5UŻYTKOWNICY PLIP

​Korzystanie z usług platformy informacyjno-płatniczej.


 

2015-03-302017-11-10
6MIESZKANIA DLA NAUCZYCIELI

​Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

2015-03-302017-11-08
7REJESTR KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN NAŁOŻONYCH PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ WROCŁAWIA

​Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

2015-03-302017-11-08
8DOWODY OSOBISTE

​Dpełnienie obowiązków okreslonych w przepisach prawa

2015-03-302017-11-08
9RZĄDOWY PROGRAM DLA RODZIN WIELODZIETNYCH WE WROCŁAWIU

​Realizacja rządowego programu na rzecz rodzin wielodzietnych we Wrocławiu.

2015-03-302017-11-08
10DZIECI I MŁODZIEŻ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH
1. Kierowanie dzieci do młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii.
2. Zapewnienie dziecku odpowiedniej formy kształcenia - kształcenie integracyjne, specjalne, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, nauczanie indywidualne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.
3. Organizowanie dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych.
4. Zwalnianie rodziców dzieci i młodzieży z odpłatności za opłatę za posiłki w stołówce ośrodka. 

 
2015-03-302017-11-08
11OSOBY PEŁNIĄCE FUNKCJE W ORGANACH SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

​Ewidencja składów organów spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Wrocław

2015-03-302017-11-08
12URBANCARD PREMIUM
​​Udział w programie URBANCARD PREMIUM umożliwiający udzielenie stosownych zniżek w wybranych podmiotach/instytucjach (Punktach Partnerskich) osobom rozliczającym podatek dochodowy we Wrocławiu, które są jednocześnie posiadaczami karty URBANCARD lub innej z funkcjonalnością URBANCARD lub URBANCARD Premium.
Udział w programie URBANCARD PREMIUM umożliwiający udzielenie stosownych zniżek w wybranych podmiotach/instytucjach (Punktach Partnerskich) dzieciom osób rozliczających podatek dochodowy we Wrocławiu, które są jednocześnie posiadaczami karty URBANCARD lub innej z funkcjonalnością URBANCARD lub URBANCARD Premium.
Wydawanie kart programu URBANCARD Premium osobom rozliczającym podatek dochodowy we Wrocławiu lub ich dzieciom lub dzieciom będących pod ich opieką prawną, celem uczestnictwa w programie URBANCARD Premium.


 

2015-03-302017-11-08
13INTERNETOWA REZERWACJA WIZYTY KLIENTA W URZĘDZIE MIEJSKIM WROCŁAWIA

​Dane przetwarzane będą w celu realizacji rezerwacji terminu wizyty i jej obsługi.

2015-03-302017-11-08
14OSOBY KIEROWANE DO MIEJSC POBYTU

​Kierowanie osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych oraz niesamodzielnych do miejsc pobytu dostosowanych do ich potrzeb życiowych, archiwalny.

2015-03-302017-11-08
15WYPRAWKA SZKOLNA

​Udzielenie pomocy finansowej uczniom.

2015-03-302017-11-08
16RADNI WROCŁAWIA

​Dopełnienie obowiązków okreslonych w przepisach prawa

2015-03-302017-11-08
17ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH W RAMACH MIEJSKIEGO AUTOBUSOWEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ GMINĘ WROCŁAW NA TERENIE WROCŁAWIA I GMINY DŁUGOŁĘKA

​Sprzedaż biletów, prowadzenie ewidencji sprzedanych biletów.

2015-03-302017-11-08
18PLANOWANIE I ANALIZA BUDŻETU SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

Tworzenie planu wydatków szkół i placówek oświatowych na dany rok budżetowy.2015-03-302018-01-26
19REJESTRACJA ŁODZI/PONTONÓW

​Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

2015-03-302017-11-08
20STYPEDYŚCI ROMSCY

Udzielenie pomocy finansowej w formie stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce.

2015-03-302017-11-09
21REJ KART - rejestracja kart wędkarskich

​Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

2015-03-302017-11-08
22STYPENDYŚCI UNIJNI

​Udzielanie pomocy dla uczniów i studentów – zbiór umieszczony w archiwum.

2015-03-302017-11-08
23ARKUSZ ORGANIZACJI PRACY SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Nadzór nad organizacją pracy szkół i placówek oświatowych.

2015-03-302017-11-08
24BAZA DANYCH DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I POMOCY ZDROWOTNEJ NAUCZYCIELOM, PRACOWNIKOM ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ORAZ BYŁYM PRACOWNIKOM - EMERYTOM I RENCISTOM

​Przyznanie środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów, nauczycieli rencistów oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także na pomoc socjalną dla pracowników oraz emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wrocław wraz z egzekwowaniem spłaty  świadczenia socjalnego zwrotnego.

2015-03-302015-07-03
25EWIDENCJA NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

​Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych. 

2015-03-302017-11-08
26EWIDENCJA UCZNIÓW I WYCHOWANKÓW PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

​Udzielanie i naliczanie dotacji podmiotowych szkołom i placówkom oświatowym na każdego ucznia wraz z procesem kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez dotowane podmioty.

2015-03-302017-11-08
27MŁODOCIANI PRACOWNICY I ICH PRACODAWCY

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

2015-03-302017-11-08
28SPIS ROLNY

​Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

2015-03-302016-06-16
29CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

​Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

2015-03-302017-11-08
30ZINTEGROWANY REJESTR PODAŃ NABORU ELEKTRONICZNEGO

Nadzór administracyjny i finansowy nad wspólną obsługą administracyjną, finansową i organizacyjną w zakresie naboru do wrocławskich szkół i placówek oświatowych

2015-03-302017-11-08
31DZIERŻAWA

​Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

2015-03-302018-03-09
32PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE

​Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

2015-03-302018-03-09
33STYPENDYŚCI MIASTA

Udzielanie pomocy finans​owej. ​

2015-03-302017-11-08
34INSTRUKTORZY

​Dopełnienie obowiązków określonych w pzrepisach prawa

2015-03-302017-11-08
35NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

​Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

2015-03-302018-03-02
36CENTRALNY REJESTR SKARG I WNIOSKÓW

​Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

2015-03-302017-11-08
37STYPENDYŚCI SZKOLNI – STYPENDIA I ZASIŁKI SOCJALNE W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU STYPENDIALNEGO

Udzielanie pomocy finansowej uczniom, słuchaczom i wychowankom zamieszkałym we Wrocławiu.

2015-03-302017-11-08
38ZINTEGROWANA KARTOTEKA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ ICH RODZICÓW I OPIEKUNÓW PRAWNYCH

​Kontrola spełniania obowiązku szkolnego i nauki, przekazywanie dyrektorom publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na obszarze gminy informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży, organizacja wspólnej obsługi administracyjnej i organizacyjnej szkół i placówek​.

2015-03-302017-11-08
39KONKURSY OŚWIATOWE

​Organizacja konkursów oświatowych.

2015-03-302017-11-08
40ARCHITEKTURA WROCŁAWIA

​Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

2015-03-302017-11-08
41ZINTEGROWANY REJESTR NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

​Organizacja wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i placówek.

2015-03-302017-11-08
42ZINTEGROWANY REJESTR KONTRAHENTÓW

​Organizacja wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i placówek.

2015-03-302017-11-09
43PODATKI I OPŁATY LOKALNE

​Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

2015-03-302017-11-08
44WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY

​Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa. 

2015-03-312017-11-08
45ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ GMINĘ WROCŁAW NA TERENIE WROCŁAWIA I GMINY MIĘKINIA

​Sprzedaż biletów, prowadzenie ewidencji sprzedanych biletów.

2015-03-312017-11-08
46WROCŁAWSKA KARTA MIEJSKA

​Sprzedaż biletów i prowadzenie ewidencji wydanych Wrocławskich Kart Miejskich.

2015-03-312017-11-08
47ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH W RAMACH MIEJSKIEGO AUTOBUSOWEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ GMINĘ WROCŁAW NA TERENIE WROCŁAWIA I GMINY SIECHNICE

​Sprzedaż biletów, prowadzenie ewidencji sprzedanych biletów.  

2015-03-312017-11-08
48KONSULTACJE SPOŁECZNE

​Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa​.

2015-03-312017-12-06
49SPADKOBIERCY

​Ustalenie osób wchodzących w prawa zmarłych użytkowników wieczystych, dzierżawców, właścicieli nieruchomości i dłużników Gminy Wrocław i Skarbu Państwa.

2015-03-312018-05-17
50WINDYKACJA I LICYTACJE

Wykonanie zadań w zakresie windykacji należności cywilnoprawnych Gminy Wrocław oraz Skarbu Państwa.

2015-03-312018-05-15
51EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH
Prawidłowe wykonywanie zadań ustawowych w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych Gminy Wrocław.

2015-03-312017-11-08
52DOTACJE ZE ŚRODKÓW ŚRODOWISKOWYCH

​Dane przetwarzane w celu udzielania dotacji i rozliczania dotacji ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2015-03-312017-11-08
53USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

​Gromadzenie informacji o wyrobach zawierających azbest, realizacja prac polegających na ich usuwaniu przez wykonawcę wybranego przez Gminę w przetargu oraz wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Wrocławia przez wykonawcę wybranego przez Gminę.

2015-03-312017-11-08
54ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH, OPŁATY SKARBOWEJ, NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNOPRAWNYM ORAZ NALEŻNOŚCI O CHARAKTERZE CYWILNOPRAWNYM

​​​Dopełnienie obowiązków okreslonych w przepisach prawa.

2015-03-312017-11-08
55WSPIERANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ORAZ WSPÓŁPRACA SAMORZĄDU, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I BIZNESU

​Działania w zakresie integracji środowiska akademickiego, wspierania rozwoju wrocławskiego środowiska akademickiego, zakorzeniania talentów i rozwoju gospodarczego opartego na relacjach biznesu ze szkolnictwem wyższym.

2015-03-312017-11-08
56UŻYTKOWNICY PORTALU OŚWIATOWEGO

Umożliwienie korzystania dziecku/uczniowi/rodzicom/nauczycielowi/innym pracownikom oświatowym z usług elektronicznych portalu oświatowego w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wrocławską Oświatą wraz z procesem wytworzenia, personalizacji i dostarczenia wrocławskiej oświatowej karty dziecka/ucznia/nauczyciela/inncyh pracowników oświatowych.

2015-03-312017-11-08
57PROJEKT BADAWCZY: ZAGROŻENIE KRYZYSEM ZDROWIA PSYCHICZNEGO I SOMATYCZNEGO OPIEKUNÓW OSÓB Z DOŚWIADCZENIEM CHOROBY PSYCHICZNEJ

​Udział opiekunów osób z doświadczeniem choroby psychicznej w projekcie badawczym oceniającym zagrożenie kryzysem zdrowia psychicznego i somatycznego.

2015-03-312017-11-08
58WROCŁAWSKI ROWER MIEJSKI

​Korzystanie z Wrocławskiego Roweru Miejskiego.​

2015-03-312017-11-08
59WROCŁAWSKI PASZPORT KULTURY

​Dane będą przetwarzane w celu określenia posiadaczy karty, którzy zgromadzili wystarczająca liczbę punktów do odbioru nagród. Dane adresowe wykorzystane będą do przesłania newslettera.​

2015-03-312017-11-08
60GOSPODARSTWA OSADNICZE

​Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

2015-03-312017-11-08
61ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ GMINĘ WROCŁAW NA TERENIE WROCŁAWIA I GMINY WISZNIA MAŁA

Sprzedaż biletów, prowadzenie ewidencji sprzedanych biletów.

2015-03-312017-11-13
62AKTY STANU CYWILNEGO

​Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

2015-03-312017-11-08
63EWIDENCJA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W ZAKRESIE OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW I STACJI KONTROLI POJAZDÓW ORAZ KURSANTÓW

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

2015-03-312017-11-08
64EWIDENCJA WYDANYCH I COFNIĘTYCH UPRAWNIEŃ DIAGNOSTOM

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

2015-03-312017-06-14
65WYKŁADOWCY

​​Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

2015-03-312017-11-08
66INFOKAWKA

​Przekazanie informacji dotyczących Programu KAWKA.

2015-03-312017-11-08
67WYŁĄCZENIA PRODUKCJI ROLNICZEJ

​Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

2015-03-312017-11-08
68PISMA

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

2015-03-312017-11-08
69EWIDENCJA DOKUMENTÓW KONTROLI PRZEWOZÓW

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

2015-03-312017-11-08
70REJESTR MIESZKAŃCÓW ORAZ REJESTR ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW

​Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.


 

2015-03-312017-11-08
71ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA

​Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikajacego z przepisu prawa ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414).

2015-03-312017-11-08
72OBRONA CYWILNA I OCHRONA LUDNOŚCI

​Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

2015-03-312016-11-25
73WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYM UŻYCZONO KOMPOSTOWNIKI

​Realizacja programu udostępniania osobom fizycznym zamieszkałym na terenie miasta Wrocławia, kompostowników do kompostowania odpadów zielonych oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji na warunkach określonych w umowach uzyczenia kompostowników zawartych na okres 36 miesięcy oraz prowadzenia sprawozdawczości dotyczącej ilości odpadów poddawanych kompostowaniu.

2015-03-312017-11-08
74REJESTR POJAZDÓW

Rejestr pojazdów.

2015-03-312017-11-08
75EWIDENCJA KIEROWCÓW

Ewidencja kierowców.

2015-03-312017-11-08
76EWIDENCJA SPRZEDAŻY LOKALI MIESZKALNYCH

​Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

2015-03-312017-11-08
77BENEFICJENCI REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH, WSPÓŁPRACA Z ORAGNIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

​​Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

2015-03-312017-11-08
79ALKOHOL

​Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach  prawa.

2015-03-312017-11-08
80EWIDENCJA OSÓB PODLEGAJĄCYCH REJESTRACJI I KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

​Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

2015-03-312018-03-06
81LICENCJA 1. TRANSPORT DROGOWY TAKSÓWKĄ, 2. TRANSPORT DROGOWY OSÓB I RZECZY, 3. TRANSPORT DROGOWY W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRZY PRZEWOZIE RZECZY

​Przetwarzanie jest niezbędne do zrealziowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikajacego z przepisu prawa ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym tj, dz. U z 2013 r poz. 1414)

2015-03-312017-11-08
82MIESZKANIA KOMUNALNE

​Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

2015-03-312017-11-08
83LOKALE UŻYTKOWE

​Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

2015-03-312018-01-23
84REJESTR OBLIGATARIUSZY

​Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

2015-03-312017-12-21
85NAUCZYCIELE MIANOWANI

​Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

2015-03-312017-11-08
86PLEBISCYT "WROCŁAW BEZ BARIER"

​Tworzenie warunków powszechnej dostępności, integracji w życiu społecznym oraz przeciwdziałanie wykluczeniu, a także poprawa atrakcyjności Wrocławia jako miasta przyjaznego dla wszystkich grup społecznych.

2015-04-012017-11-08
88OCHRONA

​Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

2015-04-012017-01-30
89ZAŚWIADCZENIA NA NIEZAROBKOWE PRZEWOZY DROGOWE

​Dopełnienie obowiązków określonych w przepiach

2015-04-012017-11-08
90OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

​Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

2015-04-012017-04-26
91WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE DRÓG WEWNĘTRZNYCH NA ORGANIZACJĘ IMPREZ PLENEROWYCH ORAZ AUTORSKICH PREZENTACJI ARTYSTYCZNYCH

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

2015-04-012017-11-08
92ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestzrennego i ich zmian,
Sporządzanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarwoanai przestrzennego,

2015-04-012017-11-08
93KONSULTACJE DOTYCZĄCE ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH (ZIT) WROCŁAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO (WROF)

​Dane przetwarzane będą w celu przepowadzenia konsultacji dotyczących realizacji działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (WrOF).

2015-04-012016-04-22
94AKREDYTOWANI DZIENNIKARZE DO STREFY KIBICA PRZY UEFA EURO 2012 WE WROCŁAWIU

​Ewidencja dziennikarzy celem akredytacji przy realizaji zadań w strefie Kibica UEFA EURO 2012.

2015-04-012016-03-18
95KARTY PARKINGOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

2015-04-012016-05-25
96WNIOSKI O UDZIELENIE ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU NALEŻNOŚCI ZA POBYT W IZBIE WYTRZEŹWIEŃ

​​Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

2015-04-012017-11-08
97EWIDENCJA SPRZEDAŻY KOMUNALNYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

2015-04-012017-11-08
98REJESTR DECYZJI NA WYCINKĘ DRZEW I KRZEWÓW DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Rejestracja uprawneiń do wycinki drzew i krzewów

2015-04-012017-11-08
99EWIDENCJA NIERUCHOMOŚCI NABYWANYCH DO ZASOBU GMINNEGO

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

2015-04-012017-11-08
100KARTY ŁOWIECTWA PODWODNEGO

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

2015-04-012017-11-08
101EWIDENCJA SPRZEDAŻY LOKALI UŻYTKOWYCH, GARAŻY I MAŁYCH DOMÓW MIESZKALNYCH

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

2015-04-012017-11-08
102REJESTR ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

​Opracowanie rozwoju sieci kanalizacyjnej, kontrola obowiązków wynikajacych z art 5 ust 1 Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.)

2015-04-012017-11-08
103SPOŁECZNA STRAŻ RYBACKA

​Dopełnienie obowiązków okreslonych w przepisach prawa

2015-04-012017-11-08
104MIASTO W FORMIE - WROCŁAWIANIE NA BADANIE

​Realizacja programu Miasta Wrocławia pod nazwą "Miasto w Formie".

2015-04-012017-11-08
105BAZA DOTACJE - ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

​Zawieranie umów dotacyjnych zgodnie z przepisami prawa.

2015-04-012017-12-12
106DOKUMENTACJA NADZORCZA STOWARZYSZEŃ

​Realizacja uprawnień ustawowych Prezydenta jako organu nadzorczego.

2015-04-012017-11-08
107REJESTR WYPŁAT DLA BYŁYCH PRACOWNIKÓW ZOZ-ÓW

​Dokonanie naliczania i wypłat byłym pracownikom zlikwidowanych ZOZ-ów zaległego wynagrodzenia na podstawie zawartej ugody bądź wyroku sądowego

2015-04-012017-11-08
108DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI OŚWIATOWYCH

​Prowadzenie bazy danych umów zawartych przez Wydział Edukacji w imieniu Gminy Wrocław.

2015-04-012017-11-09
109DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

Ewidencja należności i osób zobowiązanych do wnoszenia opłat za nieruchomości udostępniane z zasobu gminnego.

2015-04-012018-05-24
110UPADŁOŚCI

​Zgłaszanie wierzytelności Gminy Wrocław i Skarbu Państwa w postępowaniu upadłościowym i naprawczym oraz przenoszenie odpowiedzialności na osoby trzecie.

2015-04-012017-11-08
111REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH, PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE GMINY WROCŁAW

​Wpis do rejestru złobków i klubów dziecięcych, prowadzących działalność na terenie Gminy Wrocław potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez Prezydenta Wrocławia o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru.

2015-04-012018-03-20
112VIP-Y

​Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

Organizacja przez gminę: wydarzeń kulturalnych, sportowych, prozdrowotnych, edukacyjnych, promocyjnych oraz  spotkań w ramach współpracy ze społecznością Lokalną, organizacjami pozarządowymi i politycznymi oraz międzynarodowymi

2015-04-012017-11-08
113WNIOSKI O PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WE WŁASNOŚĆ

​Realizacja składanych wniosków na podstawie przepisów ww. ustawy w celu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność nieruchomości.

2015-04-012017-11-08
114GOŚCIE RADY I PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

Obsługa gości wizytujących Radę Miejską i Przewodniczącego Rady.

2015-04-012017-11-08
115CRM TELEINFORMATYCZNEGO CENTRUM OBSŁUGI MIESZKAŃCA GMINY WROCŁAW

​Osiągnięcie wysokiej jakości obsługi spraw obywatelskich, przekazywanie odpowiednim służbom informacji o bezpośrednich zagrożeniach życia lub mienia publicznego, realizacja statutowych zadań realizowanych przez Gminę Wrocław na rzecz mieszkańców miasta w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty.

2015-04-012017-11-08
116SKARGI, WEZWANIA I WNIOSKI RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

2015-04-012017-11-08
117EWIDENCJA DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ PREZYDENTA WROCŁAWIA

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

2015-04-012017-11-08
118NAGRODY DLA NAUCZYCIELI
Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
2015-04-012017-11-08
119POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE DOTYCZĄCE POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 50a i 130a USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

2015-04-012017-11-08
120IMPREZY MASOWE

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

2015-04-012017-11-08
121ŚWIADCZENIA OSOBISTE NA RZECZ OBRONY KRAJU

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

2015-04-012018-03-06
122KANCELARIA PRAWNA (REJESTR SPRAW SĄDOWYCH)

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

2015-04-012017-11-08
123REHABILITACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Refundacja stanowisk pracy i wynagrodzeń dla osób niepełnosprawnych, realizacja szkoleń dla osób niepełnosprawnych oraz udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działaności gospodarczej

2015-04-012017-11-08
124SZKOŁA W FORMIE

​Realizacja Programu Szkoła w Formie.

2015-04-012017-11-08
125ARCHIWUM ZAKŁADOWE

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

2015-04-012017-11-08
126ŁAWNICY WE WROCŁAWIU

​Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

2015-04-012017-04-14
127SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ W GMINIE WROCŁAW

​Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

2015-04-012017-11-08
128OPŁATY ROCZNE ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTÓW GMINY WROCŁAW I SKARBU PAŃSTWA W GRANICACH MIASTA WROCŁAWIA

​Dopełnienie obowiązków określonych w pzrepisach prawa

2015-04-012018-03-09
132ZGROMADZENIA

​Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

2015-04-022017-11-08
133POMOC OSOBOM NIETRZEŹWYM WROCŁAW

​Dopełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

2015-04-022017-08-03
134WNIOSKI O OBJĘCIE PATRONATEM HONOROWYM WYDARZENIA LUB UDZIAŁ PREZYDENTA WROCŁAWIA W KOMITECIE HONOROWYM

Otrzymanie Honorowego Patronatu Prezydenta bądź jego udział w Komitecie Honorowym nad organizowanym wydarzeniem.

2015-04-022017-07-18
135KSIĘGOWOŚĆ - REJESTR KONTRAHENTÓW

​Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

2015-06-102017-11-08
136REJESTR INDYWIDUALNYCH SPRAW KONSUMENCKICH

​Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

2015-07-022017-11-08
137PETYCJE

Rozpatrzenie petycji.

2015-08-112017-05-29
138REJESTR PSÓW AGRESYWNYCH I CHARTÓW

​Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

2015-09-112017-11-08
139BAZA KONTRAHENTÓW GMINY WROCŁAW W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA

​Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

2015-10-262017-11-08
140BAZA KONTRAHENTÓW GMINY WROCŁAW W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI KOMUNALNYMI

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

2015-10-262017-11-08
141Nieodpłatna pomoc prawna we Wrocławiu - rejestracja klienta i udzielanie porad

​Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej

2015-12-292018-05-24
142WSPIERANIE AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ MIESZKAŃCÓW WROCŁAWIA

​Realizacja zadań majacych na celu wspieranie rozwoju przedsiebiorczości oarz aktywizacji rynku pracy we Wrocławiu, w tym realizacja projektów gospodarczych oraz Programu Edukacja Przedsiębiorczości

2016-01-082017-11-08
143WSPIERANIE MAŁEJ I DROBNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

​Realizacja zadań mających na celu wspieranie rozwoju rozwoju małych i średnich pzredsiębiorstw (podpisywanie umów na udostępnienie miejsca handlowego oraz reklamowego)

2016-01-152018-02-02
144POTWIERDZANIE PROFILU ZAUFANEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM WROCŁAWIA

Czynności związane z potwierdzaniem, przedłużaniem i unieważnianiem profilu zaufanego e-PUAP
użytkowników składających wnioski w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

2016-01-192017-11-08
145INICJATYWA UCHWAŁODAWCZA

​Realizacja procedury uchwałodawczej w związku z wnioskiem złożonym przez grupę mieszkańców.

2016-03-242018-04-11
146ZGŁOSZENIA DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA WROCŁAWIA

​Zgłoszenia do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej we Wrocławiu.

2016-04-202018-03-02
147EWIDENCJA OSÓB ZDAJĄCYCH EGZAMIN Z TOPOGRAFII WROCŁAWIA I PRZEPISÓW PRAWA MIEJSCOWEGO DOT. PRZEWOZÓW TAXI

​Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

2016-05-302017-11-08
148DOTACJA NA WSPARCIE PODMIOTU ZIT ZE ŚRODKÓW PO PT 2014 - 2020

​Dane osobowe niezbędne do realizacji dotacji na finansowanie kosztów funkcjonowania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020.

2016-06-022017-11-08
149AKREDYTACJA DZIENNIKARZY

​akredytacja dziennikarzy

2016-12-142017-11-08
150KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa: procedura zobowiązania do leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu.

2016-12-212017-11-08
151ZAŚWIADCZENIA I INFORMACJE O PŁATNOŚCIACH PODATKÓW I OPŁAT

​Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

2017-01-032017-11-08
152WYBORY DO RAD OSIEDLI

​KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU PRZEPROWADZANIA WYBORÓW DO RAD OSIEDLI, DOPEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW OKREŚLONYCH W PRZEPISACH PRAWA

2017-02-272017-11-08
154UCZESTNICY AKCJI PROMUJĄCEJ RUCH PIESZY I ROWEROWY WE WROCŁAWIU

​ORGANIZACJA AKCJI PROMUJĄCEJ JAZDĘ NA ROWERZE ORAZ PORUSZANIE SIĘ PIESZO WŚRÓD WROCŁAWIAN, W SZCZEGÓLNOŚCI DZIECI I PRACOWNIKÓW WROCŁAWSKICH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI (PLACÓWEK OŚWIATOWYCH)

2017-04-252017-11-08
156Karta Turystyczna

​Umożliwienie skorzystania z kart turystycznej, dzięki której-poprzez zakup pakietu turystycznego-będzie można skorzystać ze zniżek i bezpłatnych wejść oferownych przez Partnerów Karty Turystycznej.

2017-07-042017-07-27
157Osoby zawodowo związane z branżą turystyczną i przedstawiciele mediów

Nawiązanie i zacieśnianie wspołpracy z osobami zwiazanymi z branżą turystyczną i mediami w celu realizacji przedsięwzięć związanych z promocją mista, m.in. informowania o wydarzeniach, atrakcjach, spotkaniach, materialach promocyjnych i turystycznych.

2017-07-132018-05-07
158OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

​Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa w zakresie gospodarki odpadami w gminie.

2017-07-132017-08-23
159INFORMATOR TELEADRESOWY WROCŁAWSKICH KLUBÓW PIŁKARSKICH I RADY DS. SPORTU

Dane teleadresowe w celach kontaktowych.​

2017-09-192017-09-19
160Ubezpieczenia Urzędu Miejskiego Wrocławia

​realizacja programu ubezpieczenia Urzędu Miejskiego Wrocławia

2017-10-122017-11-08
161BUKIET KOBIET WROCŁAWIA

​Wyróżnienie kobiet zaangażowanych w działalność na rzecz społeczności Wrocławia.

2018-02-132018-02-13
162REKLAMOWANIE OD SŁUŻBY WOJSKOWEJ

​Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

2018-03-022018-03-06
163NAGRODY I WYRÓŻNIENIA RADY

Rozpatrzenie wniosków składanych przez obywateli i przyznanie przez Radę Miejską Wrocławia tytułu Civitate Wratislaviensi Donatus oraz Nagród Wrocławia.

2018-03-272018-03-27