Nr zbioru: 90
Data wpisania zbioru:2015-04-01
Data ostatniej modyfikacji zbioru:2017-04-26
Status zbioru: aktualizacja

INFORMACJA O ZBIORZE DANYCH OSOBOWYCH

zgłoszenie zmian na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
1. Nazwa zbioru
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
2. Administrator danych:
Administrator: Gmina Wrocław
Regon: 931934839
Miejscowość: Wrocław Kod pocztowy: 50-141
Ulica: pl. Nowy Targ Nr domu:
1-8 Nr lokalu:
Województwo: Dolnośląskie Powiat: Wrocław
Gmina: Wrocław Poczta: Wrocław
3. Przedstawiciel Administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:
4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych:
administrator danych powierzył w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie danych innemu podmiotowi (art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących
przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa:

ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. , poz. 446)
ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814)  
ustawa z dnia 20 grudnia 1996 rok o gospodarce komunalnej (Dz.U z 2017 r.  poz. 827)
ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 2099)

przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego
przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:

​Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:

​1. Zastępcy prezydenta,
2. Sekretarz,
3. Skarbnik,
4. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy,
5. Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta,
6. Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,
7. Osoby wybrane do pełnienia funkcji radnych w Radzie Miejskiej Wrocławia,
8. Osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających gminną osoba prawną,
9. Prezydent - jedynie w zakresie publikacji w BIP zgodnie z art. 24i ust.2 i 3 oraz w wewnętrznym
systemie informatycznym do sporządzenia własnego oświadczenia majątkowego.

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
nazwiska i imiona,
data urodzenia,
miejsce urodzenia,
adres zamieszkania lub pobytu,
numer ewidencyjny PESEL,
Numer Identyfikacji Podatkowej,
miejsce pracy,
inne dane osobowe, przetwarzanie w zbiorze:

​stanowisko lub funkcja,
dane zawarte w oświadczeniu majątkowym oraz w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu w roku
podatkowym (PIT) za rok poprzedni

9. Dane do zbioru będą zbierane:
od osób, których dotyczą,
10. Dane ze zbioru będą udostępniane:
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa
11. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
15. Uwagi: