Nr zbioru: 127
Data wpisania zbioru:2015-04-01
Data ostatniej modyfikacji zbioru:2017-11-08
Status zbioru: nowy wpis

INFORMACJA O ZBIORZE DANYCH OSOBOWYCH

zgłoszenie zbioru na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.),
1. Nazwa zbioru
SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ W GMINIE WROCŁAW
2. Administrator danych:
Administrator: Gmina Wrocław
Regon: 931934839
Miejscowość: Wrocław Kod pocztowy: 50-141
Ulica: pl. Nowy Targ Nr domu:
1-8 Nr lokalu:
Województwo: Dolnośląskie Powiat: Wrocław
Gmina: Wrocław Poczta: Wrocław
3. Przedstawiciel Administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:
4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych:
administrator danych powierzył w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie danych innemu podmiotowi (art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących
przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa:

Ustawa z dnia 19 lutego o systemie informacji oświatowej (Dz.U. Nr 49, poz. 463 z późn. zm.
Rozporządzenie MENiS z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych oświatowych, zakrersu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzórów wydruków zestawień zbiorczych (Dz.U z 2004 r. nr 277, poz. 2746)

przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego
przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:

​Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:

​Nauczyciele, wychowawcy, inni pracownicy pedagogiczni

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
numer ewidencyjny PESEL,
miejsce pracy,
zawód,
wykształcenie,
inne dane osobowe, przetwarzanie w zbiorze:

Wszystkie dane wymienione w rozporządzeniu MENiS z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych oświatowych, zakrersu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzórów wydruków zestawień zbiorczych a w szczególności:

numer PESEL zaszyfrowany przez program przetwarzajacy dostarczony przez MENIS
Rok urodzenia,
Forma i wymiar zatrudnienia,
Stopień awansu zawodowego,
Wykształcenie,
Przygotowanie pedagogiczne,
Formy kształcenia i doskonalenia,
Sprawowane funkcje i zajmowane stanowiska,
Rodzaje prowadzonych zajęć albo przyczyny nieprowadzenia zajęć,
Staż pracy,
Wysokość wynagrodzenia i jego składniki,
Wysokość dodatków,o których mowa w art 54 ust 3 i 5 Karty Nauczyciela
Płeć,

9. Dane do zbioru będą zbierane:
z innych źródeł niż osoba, której dotyczą,
10. Dane ze zbioru będą udostępniane:
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa
11. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:

​Kuratorium Oświaty we Wrocławiu pl. Powstańców Śląskich 1, 50-951 Wrocław

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
15. Uwagi: