Nr zbioru: 137
Data wpisania zbioru:2015-08-11
Data ostatniej modyfikacji zbioru:2017-05-29
Status zbioru: aktualizacja

INFORMACJA O ZBIORZE DANYCH OSOBOWYCH

1. Nazwa zbioru
PETYCJE
2. Administrator danych:
Administrator: Gmina Wrocław
Regon: 931934839
Miejscowość: Wrocław Kod pocztowy: 50-141
Ulica: pl. Nowy Targ Nr domu:
1-8 Nr lokalu:
Województwo: Dolnośląskie Powiat: Wrocław
Gmina: Wrocław Poczta: Wrocław
3. Przedstawiciel Administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:
4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych:
administrator danych powierzył w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie danych innemu podmiotowi (art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących
przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa:

​ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r.,​​ poz. 1195).

przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego
przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:

Rozpatrzenie petycji.

7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:

​Osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, których petycje trafiły ze względu na właściwość wynikającą z przepisów prawa do Gminy Wrocław lub Rady Miejskiej Wrocławia i przez nie są rozpatrywane.

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
nazwiska i imiona,
adres zamieszkania lub pobytu,
inne dane osobowe, przetwarzanie w zbiorze:

​adres e-mail,

nazwa podmiotu wnoszącego petycję, 

adres siedziby podmiotu wnoszącego petycję.

9. Dane do zbioru będą zbierane:
od osób, których dotyczą,
10. Dane ze zbioru będą udostępniane:
podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,
11. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:

​http://bip.um.wroc.pl/petycje/563

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
15. Uwagi: