Nr zbioru: 140
Data wpisania zbioru:2015-10-26
Data ostatniej modyfikacji zbioru:2017-11-08
Status zbioru: aktualizacja

INFORMACJA O ZBIORZE DANYCH OSOBOWYCH

1. Nazwa zbioru
BAZA KONTRAHENTÓW GMINY WROCŁAW W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI KOMUNALNYMI
2. Administrator danych:
Administrator: Gmina Wrocław
Regon: 931934839
Miejscowość: Wrocław Kod pocztowy: 50-141
Ulica: pl. Nowy Targ Nr domu:
1-8 Nr lokalu:
Województwo: Dolnośląskie Powiat: Wrocław
Gmina: Wrocław Poczta: Wrocław
3. Przedstawiciel Administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:
4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych:
administrator danych powierzył w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie danych innemu podmiotowi (art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących
przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa:

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2014 poz. 121 z późn. zm.), ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2015 poz.782), ustawa z dnia  14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 707, 830, 941, 1289, z późn.zm.) , ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222, z późn. zm.), ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania  wieczystego w prawo własności nieruchomości ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 83), ustawa  z dnia 27.03.2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717 z póź.zm.), ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz.U. 1990 nr 54 poz. 310),  ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 1991 nr 7 poz. 24), ustawa z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawa o podatku rolnym (Dz.U. 1989 nr 10 poz. 53), ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. 2014 poz. 40), ustawa z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990r, Nr 32, poz.191, z późn. zm.), ustawa z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. 1998 nr 133 poz. 872 z późn. zm), ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721 z późn. zm.), ustawa z dnia z dnia 17 maja 1989 r. – prawo geodezyjne i kartograficzne ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 520, 831, 1137).

przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego
przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:

Strony postępowań oraz osoby działające w ich imieniu 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
nazwiska i imiona,
imiona rodziców,
adres zamieszkania lub pobytu,
numer ewidencyjny PESEL,
Numer Identyfikacji Podatkowej,
seria i numer dowodu osobistego,
numer telefonu,
inne dane osobowe, przetwarzanie w zbiorze:

-adres korespondencyjny,

- adres e-mail,

-numer księgi wieczystej,

- dane ewidencyjne nieruchomości,

- udział w nieruchomości.

9. Dane do zbioru będą zbierane:
od osób, których dotyczą,
z innych źródeł niż osoba, której dotyczą,
10. Dane ze zbioru będą udostępniane:
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa
11. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
15. Uwagi: