Nr zbioru: 142
Data wpisania zbioru:2016-01-08
Data ostatniej modyfikacji zbioru:2017-11-08
Status zbioru: nowy wpis

INFORMACJA O ZBIORZE DANYCH OSOBOWYCH

1. Nazwa zbioru
WSPIERANIE AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ MIESZKAŃCÓW WROCŁAWIA
2. Administrator danych:
Administrator: Gmina Wrocław
Regon: 931934839
Miejscowość: Wrocław Kod pocztowy: 50-141
Ulica: pl. Nowy Targ Nr domu:
1-8 Nr lokalu:
Województwo: Dolnośląskie Powiat: Wrocław
Gmina: Wrocław Poczta: Wrocław
3. Przedstawiciel Administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:
4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych:
administrator danych powierzył w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie danych innemu podmiotowi (art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących
przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa:
przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego
przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:

​Realizacja zadań majacych na celu wspieranie rozwoju przedsiebiorczości oarz aktywizacji rynku pracy we Wrocławiu, w tym realizacja projektów gospodarczych oraz Programu Edukacja Przedsiębiorczości

7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:

​Uczestnicy realizowanych przez BRG projketów tj. przedsiębiorcy, osoby fizyczne - w tym nauczyciele, uczniowie, rodzice, dyrektorzy palcówek oświatowych, studenci, naukowcy, wykładowcy

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
nazwiska i imiona,
imiona rodziców,
data urodzenia,
miejsce urodzenia,
adres zamieszkania lub pobytu,
numer ewidencyjny PESEL,
Numer Identyfikacji Podatkowej,
miejsce pracy,
seria i numer dowodu osobistego,
numer telefonu,
inne dane osobowe, przetwarzanie w zbiorze:

​adres email, informacja o dochodzie w zakresie wyższy/Niższy od płacy minimalnej, adres siedziby i miejsca wykonywania działalności przedsiębiorcy

9. Dane do zbioru będą zbierane:
od osób, których dotyczą,
z innych źródeł niż osoba, której dotyczą,
10. Dane ze zbioru będą udostępniane:
podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,
11. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:

​Instytucje bądź wskazane przez nich podmioty, od któych otrzymujemy dofinansowanie na realizowane projkety w celu tworzonych sprawozdań z wykorzystywania w/w dofinansowania oraz ewaluacji

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
15. Uwagi: