Nr zbioru: 144
Data wpisania zbioru:2016-01-19
Data ostatniej modyfikacji zbioru:2017-11-08
Status zbioru: aktualizacja

INFORMACJA O ZBIORZE DANYCH OSOBOWYCH

1. Nazwa zbioru
POTWIERDZANIE PROFILU ZAUFANEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM WROCŁAWIA
2. Administrator danych:
Administrator: Gmina Wrocław
Regon: 931934839
Miejscowość: Wrocław Kod pocztowy: 50-141
Ulica: pl. Nowy Targ Nr domu:
1-8 Nr lokalu:
Województwo: Dolnośląskie Powiat: Wrocław
Gmina: Wrocław Poczta: Wrocław
3. Przedstawiciel Administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:
4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych:
administrator danych powierzył w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie danych innemu podmiotowi (art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących
przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa:

​Ustawa z dnia 17.02.2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. z
2017r. poz 570)
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej
platformy usług administracji publicznej (Dz.U. z 2016r. poz.1633)

przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego
przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:

Czynności związane z potwierdzaniem, przedłużaniem i unieważnianiem profilu zaufanego e-PUAP
użytkowników składających wnioski w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:

​Użytkownicy e-PUAP

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
nazwiska i imiona,
numer ewidencyjny PESEL,
inne dane osobowe, przetwarzanie w zbiorze:

adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego, identyfikator użytkownika, identyfikator profilu
zaufanego e-PUAP, czas dokonania potwierdzenia profilu zaufanego, termin ważności profilu, wybrany
sposób autoryzacji, oznaczenie punktu potwierdzającego, imię i nazwisko osoby upoważnionej do
potwierdzania profilu zaufanego e-PUAP

9. Dane do zbioru będą zbierane:
od osób, których dotyczą,
10. Dane ze zbioru będą udostępniane:
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa
11. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
15. Uwagi: