Nr zbioru: 148
Data wpisania zbioru:2016-06-02
Data ostatniej modyfikacji zbioru:2017-11-08
Status zbioru: nowy wpis

INFORMACJA O ZBIORZE DANYCH OSOBOWYCH

1. Nazwa zbioru
DOTACJA NA WSPARCIE PODMIOTU ZIT ZE ŚRODKÓW PO PT 2014 - 2020
2. Administrator danych:
Administrator: Gmina Wrocław
Regon: 931934839
Miejscowość: Wrocław Kod pocztowy: 50-141
Ulica: pl. Nowy Targ Nr domu:
1-8 Nr lokalu:
Województwo: Dolnośląskie Powiat: Wrocław
Gmina: Wrocław Poczta: Wrocław
3. Przedstawiciel Administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:
4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych:
administrator danych powierzył w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie danych innemu podmiotowi (art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących
przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa:
ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadah realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 z późn. zm.).
przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego
przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:

​Dane osobowe niezbędne do realizacji dotacji na finansowanie kosztów funkcjonowania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020.

7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:

​Osoby uczestniczące w realizacji zadań w związku z realizacją dotacji ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 -2020 na finansowanie kosztów funkjonowania podmiotu realizującego ZIT.

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
nazwiska i imiona,
miejsce pracy,
wykształcenie,
numer telefonu,
inne dane osobowe, przetwarzanie w zbiorze:

​adres e-mail, stanowisko, staż pracy​​, wysokość wynagrodzenia. 

9. Dane do zbioru będą zbierane:
od osób, których dotyczą,
z innych źródeł niż osoba, której dotyczą,
10. Dane ze zbioru będą udostępniane:
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa
11. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
15. Uwagi: