Nr zbioru: 157
Data wpisania zbioru:2017-07-13
Data ostatniej modyfikacji zbioru:2018-05-07
Status zbioru: nowy wpis

INFORMACJA O ZBIORZE DANYCH OSOBOWYCH

1. Nazwa zbioru
Osoby zawodowo związane z branżą turystyczną i przedstawiciele mediów
2. Administrator danych:
Administrator: Gmina Wrocław
Regon: 931934839
Miejscowość: Wrocław Kod pocztowy: 50-141
Ulica: pl. Nowy Targ Nr domu:
1-8 Nr lokalu:
Województwo: Dolnośląskie Powiat: Wrocław
Gmina: Wrocław Poczta: Wrocław
3. Przedstawiciel Administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:
4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych:
administrator danych powierzył w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie danych innemu podmiotowi (art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących
przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa:

​Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. Nr 446)

przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego
przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:

Nawiązanie i zacieśnianie wspołpracy z osobami zwiazanymi z branżą turystyczną i mediami w celu realizacji przedsięwzięć związanych z promocją mista, m.in. informowania o wydarzeniach, atrakcjach, spotkaniach, materialach promocyjnych i turystycznych.

7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:

​Osoby zawodowo zwiazane z branżą turystyczną i przedstawiciele mediów

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
nazwiska i imiona,
miejsce pracy,
zawód,
numer telefonu,
inne dane osobowe, przetwarzanie w zbiorze:

​adres e-mail, adres strony internetowej, nr licencji, nazwa reprezentowanych mediów

9. Dane do zbioru będą zbierane:
od osób, których dotyczą,
z innych źródeł niż osoba, której dotyczą,
10. Dane ze zbioru będą udostępniane:
podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,
11. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:

Oficjalny Portal Turystyczny - visitwroclaw.eu

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
15. Uwagi: