Nr zbioru: 5
Data wpisania zbioru:2015-03-30
Data ostatniej modyfikacji zbioru:2017-11-10
Status zbioru: nowy wpis

INFORMACJA O ZBIORZE DANYCH OSOBOWYCH

zgłoszenie zbioru na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.),
1. Nazwa zbioru
UŻYTKOWNICY PLIP
2. Administrator danych:
Administrator: Gmina Wrocław
Regon: 931934839
Miejscowość: Wrocław Kod pocztowy: 50-141
Ulica: pl. Nowy Targ Nr domu:
1-8 Nr lokalu:
Województwo: Dolnośląskie Powiat: Wrocław
Gmina: Wrocław Poczta: Wrocław
3. Przedstawiciel Administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:
4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych:
administrator danych powierzył w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie danych innemu podmiotowi (art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących
przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa:

​ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).

przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego
przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:

​Korzystanie z usług platformy informacyjno-płatniczej.


 

7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:

​Użytkownicy, którzy zarejestrują się zautoryzują w Platformie Informacyjno-Płatniczej Gminy Wrocław, w tym osoby mające zobowiązania finansowe względem Gminy Wrocław.

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
nazwiska i imiona,
adres zamieszkania lub pobytu,
numer ewidencyjny PESEL,
inne dane osobowe, przetwarzanie w zbiorze:

​e-mail, login ePUAP, adres IP, dane dotyczące transakcji płatniczej wynikające z uiszczanego zobowiązania.

9. Dane do zbioru będą zbierane:
od osób, których dotyczą,
z innych źródeł niż osoba, której dotyczą,
10. Dane ze zbioru będą udostępniane:
podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,
11. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:

​Serwis Przelewy24 obsługiwany przez DialCom24 sp. z o.o. ul. Kanclerska ​15 60-327 Poznań i wykorzystywany przez firmę PayPro S.A. ul. Kanclerska 15 60-327 Poznań.

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
15. Uwagi: