Nr zbioru: 10
Data wpisania zbioru:2015-03-30
Data ostatniej modyfikacji zbioru:2017-11-08
Status zbioru: aktualizacja

INFORMACJA O ZBIORZE DANYCH OSOBOWYCH

zgłoszenie zmian na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
1. Nazwa zbioru
DZIECI I MŁODZIEŻ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH
2. Administrator danych:
Administrator: Gmina Wrocław
Regon: 931934839
Miejscowość: Wrocław Kod pocztowy: 50-141
Ulica: pl. Nowy Targ Nr domu:
1-8 Nr lokalu:
Województwo: Dolnośląskie Powiat: Wrocław
Gmina: Wrocław Poczta: Wrocław
3. Przedstawiciel Administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:
4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych:
administrator danych powierzył w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie danych innemu podmiotowi (art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących
przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa:

ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.).

przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego
przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:
1. Kierowanie dzieci do młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii.
2. Zapewnienie dziecku odpowiedniej formy kształcenia - kształcenie integracyjne, specjalne, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, nauczanie indywidualne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.
3. Organizowanie dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych.
4. Zwalnianie rodziców dzieci i młodzieży z odpłatności za opłatę za posiłki w stołówce ośrodka. 

 
7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:

​Dzieci i młodzież od urodzenia do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz ich rodzice/opiekunowie prawni.

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
nazwiska i imiona,
imiona rodziców,
data urodzenia,
miejsce urodzenia,
adres zamieszkania lub pobytu,
numer ewidencyjny PESEL,
numer telefonu,
inne dane osobowe, przetwarzanie w zbiorze:

​Informacje czy dziecko skierowano do kształcenia specjalnego, integracyjnego i okres na jaki skierowano dziecko do kształcenia specjalnego, integracyjnego,
nazwa placówki, 
imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych,
miejsca pracy rodziców/opiekunów prawnych i ich wynagrodzenie (emerytura,renta), 
dochód na jednego członka rodziny,
data i miejsce urodzenia członków rodziny, adres zameldowania i zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL rodziców/opiekunów prawnych,
nr konta bankowego rodziców/opiekunów prawnych,
rodzaj niepełnosprawności dziecka,
rodzaj zaburzeń rozwoju dziecka,
opinie o dziecku/uczniu,
Informacje dotyczące nieletniego i jego środowiska,
Informacje zawarte w orzeczeniu o potrzebie ksztalcenia specjalnego,
Informacje o frekwencji dziecka/ucznia w placówce oświatowej,
Informacje o przebiegu nauczania,
Imię i nazwisko oraz nr telefonu kierowcy busa zapewniającego bezpłatny transport,
Imię i nazwisko oraz nr telefonu opiekuna zapewniającego opiekę w czasie przewozu,
Informacje dotyczące marki, typu, numeru dowodu rejestracyjnego busa zapewniającego bezpłatny transport.
dane przetwarzane w zbiorze:
a) ujawniają bezpośrednio lub w kontekście:
stan zdrowia,
nałogi,
b) dotyczą:
innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym,
podstawa prawna przetwarzania danych wskazanych w pkt 9:
osoby, których dane dotyczą, będą wyrażać na to zgodę na piśmie
przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie bez zgody osoby, której dane dotyczą, jej danych osobowych

Ustawa z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) - art 71b, art 14a ust 4, art 17 ust 3a

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwoalniania i pobytu nieletnich w młodzieśowym ośrodku wychowawczym (Dz.U. Nr 296 z 2011 r., poz. 1755) - parag. 2 i 3

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekajace w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U z 2008roku Nr 173, poz. 1072) - parag. 18 i 19

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków i sposobu oragnizowania zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz.U. z 2013 r. poz 529)- parag. 1 i 4

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 września 2014 roku w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2014 r., poz. 1157) - paragr. 2 i 3

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U z 2013 roku, poz. 1257) - parag. 2

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i palcówkach (Dz.U. z 2013 roku, poz. 532) - parag. 3

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U. z 201 r., poz. 1872) - parag. 76 ust. 1 i 8

przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby, gdy osoba, której dane dotyczą, nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub kuratora
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania statutowych zadań kościoła, innego związku wyznaniowego, stowarzyszenia, fundacji lub innej niezarobkowej organizacji lub instytucji o celach politycznych, naukowych, religijnych, filozoficznych lub związkowych, a przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie członków tej organizacji lub instytucji albo osób utrzymujących z nią stałe kontakty w związku z jej działalnością i zapewnione są pełne gwarancje ochrony przetwarzanych danych
przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia praw przed sądem
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora danych odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych osób, a zakres przetwarzanych danych jest określony w ustawie
przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych
przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości publicznej przez osobę, której dane dotyczą
przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia badań naukowych, w tym do przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego, a publikowanie wyników badań naukowych uniemożliwia identyfikację osób, których dane zostały przetworzone
przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z orzeczenia wydanego w postępowaniu sądowym lub administracyjnym
9. Dane do zbioru będą zbierane:
od osób, których dotyczą,
z innych źródeł niż osoba, której dotyczą,
10. Dane ze zbioru będą udostępniane:
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa
11. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
15. Uwagi: