Nr zbioru: 11
Data wpisania zbioru:2015-03-30
Data ostatniej modyfikacji zbioru:2017-11-08
Status zbioru: nowy wpis

INFORMACJA O ZBIORZE DANYCH OSOBOWYCH

zgłoszenie zmian na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
1. Nazwa zbioru
OSOBY PEŁNIĄCE FUNKCJE W ORGANACH SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO
2. Administrator danych:
Administrator: Gmina Wrocław
Regon: 931934839
Miejscowość: Wrocław Kod pocztowy: 50-141
Ulica: pl. Nowy Targ Nr domu:
1-8 Nr lokalu:
Województwo: Dolnośląskie Powiat: Wrocław
Gmina: Wrocław Poczta: Wrocław
3. Przedstawiciel Administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:
4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych:
administrator danych powierzył w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie danych innemu podmiotowi (art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących
przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa:

​ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)
ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm)
ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2013r. poz 254)

przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego
przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:

​Ewidencja składów organów spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Wrocław

7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:

​Członkowie zarządów i rad nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Wrocław oraz kandydaci na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Gminy Wrocław

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
nazwiska i imiona,
data urodzenia,
adres zamieszkania lub pobytu,
miejsce pracy,
zawód,
wykształcenie,
numer telefonu,
inne dane osobowe, przetwarzanie w zbiorze:

​- przebieg pracy zawodowej
- wysokość wynagrodzenia
- adres poczty elektronicznej

9. Dane do zbioru będą zbierane:
od osób, których dotyczą,
z innych źródeł niż osoba, której dotyczą,
10. Dane ze zbioru będą udostępniane:
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa
11. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
15. Uwagi: