Nr zbioru: 12
Data wpisania zbioru:2015-03-30
Data ostatniej modyfikacji zbioru:2017-11-08
Status zbioru: aktualizacja

INFORMACJA O ZBIORZE DANYCH OSOBOWYCH

zgłoszenie zbioru na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.),
1. Nazwa zbioru
URBANCARD PREMIUM
2. Administrator danych:
Administrator: Gmina Wrocław
Regon: 931934839
Miejscowość: Wrocław Kod pocztowy: 50-141
Ulica: pl. Nowy Targ Nr domu:
1-8 Nr lokalu:
Województwo: Dolnośląskie Powiat: Wrocław
Gmina: Wrocław Poczta: Wrocław
3. Przedstawiciel Administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:
4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych:
administrator danych powierzył w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie danych innemu podmiotowi (art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących
przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa:
przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego
przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:
​​Udział w programie URBANCARD PREMIUM umożliwiający udzielenie stosownych zniżek w wybranych podmiotach/instytucjach (Punktach Partnerskich) osobom rozliczającym podatek dochodowy we Wrocławiu, które są jednocześnie posiadaczami karty URBANCARD lub innej z funkcjonalnością URBANCARD lub URBANCARD Premium.
Udział w programie URBANCARD PREMIUM umożliwiający udzielenie stosownych zniżek w wybranych podmiotach/instytucjach (Punktach Partnerskich) dzieciom osób rozliczających podatek dochodowy we Wrocławiu, które są jednocześnie posiadaczami karty URBANCARD lub innej z funkcjonalnością URBANCARD lub URBANCARD Premium.
Wydawanie kart programu URBANCARD Premium osobom rozliczającym podatek dochodowy we Wrocławiu lub ich dzieciom lub dzieciom będących pod ich opieką prawną, celem uczestnictwa w programie URBANCARD Premium.


 

7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Osoby rozliczające podatek dochodowy we Wrocławiu starające się o uzyskanie statusu i posiadające status PREMIUM na posiadanej przez nie karcie URBANCARD lub innej karcie posiadającej funkcjonalność URBANCARD lub karcie URBANCARD Premium.
Dzieci osób (rodziców) będących uczestnikami programu URBANCARD Premium lub dzieci dla których uczestnik programu jest opiekunem prawnym. 
8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
nazwiska i imiona,
data urodzenia,
adres zamieszkania lub pobytu,
numer ewidencyjny PESEL,
numer telefonu,
inne dane osobowe, przetwarzanie w zbiorze:

​e-mail, nr karty URBANCARD lub innej posiadającej funkcjonalność URBANCARD lub karty URBANCARD Premium​, aktywny status w systemie URBANCARD, siedziba urzędu skarbowego właściwego do rozliczania podatku dochodowego, informacja, czy dana osoba fizyczna jest obcokrajowcem, wizerunek.

9. Dane do zbioru będą zbierane:
od osób, których dotyczą,
z innych źródeł niż osoba, której dotyczą,
10. Dane ze zbioru będą udostępniane:
podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,
11. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:

​Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. pl. Solny 14 50-062 Wrocław,

Stowarzyszenie Nowe Horyzonty ul. Zamenhofa 1 00-153 Warszawa.

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
15. Uwagi: