Nr zbioru: 18
Data wpisania zbioru:2015-03-30
Data ostatniej modyfikacji zbioru:2018-01-26
Status zbioru: aktualizacja

INFORMACJA O ZBIORZE DANYCH OSOBOWYCH

zgłoszenie zmian na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
1. Nazwa zbioru
PLANOWANIE I ANALIZA BUDŻETU SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWEJ
2. Administrator danych:
Administrator: Gmina Wrocław
Regon: 931934839
Miejscowość: Wrocław Kod pocztowy: 50-141
Ulica: pl. Nowy Targ Nr domu:
1-8 Nr lokalu:
Województwo: Dolnośląskie Powiat: Wrocław
Gmina: Wrocław Poczta: Wrocław
3. Przedstawiciel Administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:
4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych:
administrator danych powierzył w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie danych innemu podmiotowi (art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących
przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa:

​ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 poz. 1875),

ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 poz. 1868) ,

ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59).

przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego
przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:

Tworzenie planu wydatków szkół i placówek oświatowych na dany rok budżetowy.7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:

Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto. 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
nazwiska i imiona,
numer ewidencyjny PESEL,
miejsce pracy,
zawód,
wykształcenie,
inne dane osobowe, przetwarzanie w zbiorze:

​Stanowisko, wymiar godzin pracy, przydział czynności, składniki wynagrodzenia: (a)płaca zasadnicza, (b)wysługa lat, (c)dodatki - funkcyjny, (d)motywacyjny, (e)za warunki pracy,(f)wychowawstwo, (g)opiekun stażu, (h)specjalizacje oraz (i)inne dodatki, premie, składniki wynagrodzenia jednorazowe: (a)dodatkowe wynagrodzenie roczne, (b)nagrody jubileuszowe (c)odprawy, (d)zagospodarowanie, data ważności umowy o pracę, numer akt, stopień awansu zawodowego, podstawa trzynastki, urlop wychowawczy, urlop bezpłatny, chorobowe, zasiłek ZUS, nadgodziny, ekwiwalent za urlop, służbowy adres poczty elektronicznej.

dane przetwarzane w zbiorze:
a) ujawniają bezpośrednio lub w kontekście:
przynależność związkową,
b) dotyczą:
podstawa prawna przetwarzania danych wskazanych w pkt 9:
osoby, których dane dotyczą, będą wyrażać na to zgodę na piśmie
przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie bez zgody osoby, której dane dotyczą, jej danych osobowych

ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015, poz. 1881 z późn. zm.).

przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby, gdy osoba, której dane dotyczą, nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub kuratora
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania statutowych zadań kościoła, innego związku wyznaniowego, stowarzyszenia, fundacji lub innej niezarobkowej organizacji lub instytucji o celach politycznych, naukowych, religijnych, filozoficznych lub związkowych, a przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie członków tej organizacji lub instytucji albo osób utrzymujących z nią stałe kontakty w związku z jej działalnością i zapewnione są pełne gwarancje ochrony przetwarzanych danych
przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia praw przed sądem
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora danych odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych osób, a zakres przetwarzanych danych jest określony w ustawie
przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych
przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości publicznej przez osobę, której dane dotyczą
przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia badań naukowych, w tym do przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego, a publikowanie wyników badań naukowych uniemożliwia identyfikację osób, których dane zostały przetworzone
przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z orzeczenia wydanego w postępowaniu sądowym lub administracyjnym
9. Dane do zbioru będą zbierane:
od osób, których dotyczą,
z innych źródeł niż osoba, której dotyczą,
10. Dane ze zbioru będą udostępniane:
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa
11. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
15. Uwagi: