Nr zbioru: 33
Data wpisania zbioru:2015-03-30
Data ostatniej modyfikacji zbioru:2017-11-08
Status zbioru: aktualizacja

INFORMACJA O ZBIORZE DANYCH OSOBOWYCH

zgłoszenie zmian na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
1. Nazwa zbioru
STYPENDYŚCI MIASTA
2. Administrator danych:
Administrator: Gmina Wrocław
Regon: 931934839
Miejscowość: Wrocław Kod pocztowy: 50-141
Ulica: pl. Nowy Targ Nr domu:
1-8 Nr lokalu:
Województwo: Dolnośląskie Powiat: Wrocław
Gmina: Wrocław Poczta: Wrocław
3. Przedstawiciel Administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:
4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych:
administrator danych powierzył w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie danych innemu podmiotowi (art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących
przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa:

ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.),

ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.).

przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego
przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:

Udzielanie pomocy finans​owej. ​

7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:

Uczniowie i studenci, dla których wnioskowano o pomoc finansową w ramach polityki wspierania dzieci i młodzieży uzdolnionej.

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
nazwiska i imiona,
imiona rodziców,
data urodzenia,
miejsce urodzenia,
adres zamieszkania lub pobytu,
numer ewidencyjny PESEL,
wykształcenie,
numer telefonu,
inne dane osobowe, przetwarzanie w zbiorze:

informacje o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia lub studenta, w tym: źródła, wysokość dochodu netto na poszczególnych członków rodziny, kierunek, poziom wykształcenia, osiągnięcia w nauce, nazwa placówki, nazwa uczelni, okres pobierania stypendium, wysokość stypendium, numer rachunku bankowego, adres e-mail, nazwa i adres Urzędu Skarbowego.


 
9. Dane do zbioru będą zbierane:
od osób, których dotyczą,
10. Dane ze zbioru będą udostępniane:
podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,
11. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:

na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub jej opiekuna prawnego na  stronie internetowej www.wroclaw.pl  i BIP zamieszczona jest lista osób otrzymujących stypendium zawierająca wyłącznie: imię, nazwisko, nazwę szkoły, klasę, nazwę uczelni, wydział, okres pobierania stypendium oraz wysokość miesięcznego stypendium. 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
15. Uwagi: