Nr zbioru: 39
Data wpisania zbioru:2015-03-30
Data ostatniej modyfikacji zbioru:2017-11-08
Status zbioru: aktualizacja

INFORMACJA O ZBIORZE DANYCH OSOBOWYCH

zgłoszenie zmian na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
1. Nazwa zbioru
KONKURSY OŚWIATOWE
2. Administrator danych:
Administrator: Gmina Wrocław
Regon: 931934839
Miejscowość: Wrocław Kod pocztowy: 50-141
Ulica: pl. Nowy Targ Nr domu:
1-8 Nr lokalu:
Województwo: Dolnośląskie Powiat: Wrocław
Gmina: Wrocław Poczta: Wrocław
3. Przedstawiciel Administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:
4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych:
administrator danych powierzył w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie danych innemu podmiotowi (art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących
przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa:

​ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego
przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:

​Organizacja konkursów oświatowych.

7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:

​Uczestnicy/kandydaci konkursów: dzieci, młodzież, nauczyciele, dyrektorzy wrocławskich placówek oświatowych.

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
nazwiska i imiona,
imiona rodziców,
data urodzenia,
adres zamieszkania lub pobytu,
miejsce pracy,
numer telefonu,
inne dane osobowe, przetwarzanie w zbiorze:

​Adres e-mail, nazwa Grupy, nazwa placówki, adres placówki, klasa (oddział), zakres działań Uczestnika i okres realizacji tych działań, osiągnięcia w nauce, fotografia osoby, numer rachunku bankowego, nazwa i adres Urzędu Skarbowego, imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych, adres zameldowania.

9. Dane do zbioru będą zbierane:
od osób, których dotyczą,
10. Dane ze zbioru będą udostępniane:
podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,
11. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:

​Na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub jej opiekuna prawnego, na stronie internetowej www.wroclaw.pl zamieszczone są wyłącznie dane laureatów i wyróżnionych: imię, nazwisko, nazwa placówki, klasa (oddział).​

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
15. Uwagi: