Nr zbioru: 41
Data wpisania zbioru:2015-03-30
Data ostatniej modyfikacji zbioru:2017-11-08
Status zbioru: aktualizacja

INFORMACJA O ZBIORZE DANYCH OSOBOWYCH

zgłoszenie zmian na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
1. Nazwa zbioru
ZINTEGROWANY REJESTR NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
2. Administrator danych:
Administrator: Gmina Wrocław
Regon: 931934839
Miejscowość: Wrocław Kod pocztowy: 50-141
Ulica: pl. Nowy Targ Nr domu:
1-8 Nr lokalu:
Województwo: Dolnośląskie Powiat: Wrocław
Gmina: Wrocław Poczta: Wrocław
3. Przedstawiciel Administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:
4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych:
administrator danych powierzył w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie danych innemu podmiotowi (art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących
przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa:

ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) art 5 ust 7 i 9

przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego
przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:

​Organizacja wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i placówek.

7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:

Pracownicy, emeryci, renciści i byli pracownicy jednostki oświatowej.

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
nazwiska i imiona,
data urodzenia,
numer ewidencyjny PESEL,
miejsce pracy,
zawód,
inne dane osobowe, przetwarzanie w zbiorze:

​Adres zameldowania, kod tytułu ubezpieczenia, historia pracy, adres e-mail, numer paszportu, numer książeczki wojskowej, rejestr szkoleń, kwalifikacji i ukończonych szkół, rejestr służby cywilnej, fotografia, nazwisko rodowe, nr karty czasowego pobytu, nr karty stałego pobyty, nr zezwolenia na zatrudnienie, nr przyrzeczenia zatrudnienia, nr Karty Polaka, uprawnienie kombatanckie, nazwa konta/loginu, alias, numer elektronicznej karty identyfikacyjnej, numer posiadanej karty URBANCARD Wrocławska Karta Miejska.

9. Dane do zbioru będą zbierane:
od osób, których dotyczą,
z innych źródeł niż osoba, której dotyczą,
10. Dane ze zbioru będą udostępniane:
podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,
11. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:

​Szkoły i placówki prowadzone przez Miasto Wrocław.

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
15. Uwagi: