Nr zbioru: 55
Data wpisania zbioru:2015-03-31
Data ostatniej modyfikacji zbioru:2017-11-08
Status zbioru: aktualizacja

INFORMACJA O ZBIORZE DANYCH OSOBOWYCH

zgłoszenie zmian na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
1. Nazwa zbioru
WSPIERANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ORAZ WSPÓŁPRACA SAMORZĄDU, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I BIZNESU
2. Administrator danych:
Administrator: Gmina Wrocław
Regon: 931934839
Miejscowość: Wrocław Kod pocztowy: 50-141
Ulica: pl. Nowy Targ Nr domu:
1-8 Nr lokalu:
Województwo: Dolnośląskie Powiat: Wrocław
Gmina: Wrocław Poczta: Wrocław
3. Przedstawiciel Administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:
4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych:
administrator danych powierzył w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie danych innemu podmiotowi (art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących
przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa:

​Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 j.t.),

ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2016.64 z późn. zm.)

przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego
przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:

​Działania w zakresie integracji środowiska akademickiego, wspierania rozwoju wrocławskiego środowiska akademickiego, zakorzeniania talentów i rozwoju gospodarczego opartego na relacjach biznesu ze szkolnictwem wyższym.

7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:

​Studenci, absolwenci uczelni, doktoranci, pracownicy naukowi, goście Prezydenta Wrocławia, osoby prowadzące dziąłalność gospodarczą.

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
nazwiska i imiona,
data urodzenia,
miejsce urodzenia,
adres zamieszkania lub pobytu,
numer ewidencyjny PESEL,
Numer Identyfikacji Podatkowej,
miejsce pracy,
zawód,
wykształcenie,
seria i numer dowodu osobistego,
numer telefonu,
inne dane osobowe, przetwarzanie w zbiorze:

REGON, nazwa i dane przedsiębiorcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), potencjał i doświadczenie przedsiębiorcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), imię i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania przedsiębiorcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), adres email, doświadczenie naukowe, stopień, tytuł naukowy i data jego uzyskania, informacje o dorobku naukowym, publikacyjnym, konferencyjnym i artystycznym, zajmowane stanowisko, adres zameldowania, nazwa i adres uczelni, wydział i kierunek, rok studiów, średnia ocen, temat pracy naukowej, promotor lub opiekun naukowy, zajmowane stanowisko, adres własciwego Urzędu Skarbowego, numer rachunku bankowego, informacja o pobieranych stypendiach i ich wysokości, informacja o osiągnięciach zawodowych/naukowych, dyscyplina naukowa, historia zatrudnienia/edukacji/dane o zatrudnieniu, inne osiągnięcia, opis projektu partnerstwa, udział w projektach i grantach badawczych, środowisko macierzyste naukowca - cele partnerstwa, długoterminowa współpraca badawcza - cele partnerstwa, numer paszportu, karta pobytu.

9. Dane do zbioru będą zbierane:
od osób, których dotyczą,
10. Dane ze zbioru będą udostępniane:
podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,
11. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:

​www.wroclaw.pl

www.wca.wroc.pl

bip.um.wroc.pl

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
15. Uwagi: