Nr zbioru: 62
Data wpisania zbioru:2015-03-31
Data ostatniej modyfikacji zbioru:2017-11-08
Status zbioru: aktualizacja

INFORMACJA O ZBIORZE DANYCH OSOBOWYCH

zgłoszenie zmian na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
1. Nazwa zbioru
AKTY STANU CYWILNEGO
2. Administrator danych:
Administrator: Gmina Wrocław
Regon: 931934839
Miejscowość: Wrocław Kod pocztowy: 50-141
Ulica: pl. Nowy Targ Nr domu:
1-8 Nr lokalu:
Województwo: Dolnośląskie Powiat: Wrocław
Gmina: Wrocław Poczta: Wrocław
3. Przedstawiciel Administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:
4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych:
administrator danych powierzył w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie danych innemu podmiotowi (art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących
przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa:

​ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktrach stanu cywilnego ( Dz. U., poz. 1741 z późn. zm.).

przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego
przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:

​Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:

​Osoby, których dotyczą akta stanu cywilnego.

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
nazwiska i imiona,
imiona rodziców,
data urodzenia,
miejsce urodzenia,
adres zamieszkania lub pobytu,
numer ewidencyjny PESEL,
zawód,
wykształcenie,
seria i numer dowodu osobistego,
inne dane osobowe, przetwarzanie w zbiorze:

​Nazwisko: panieńskie, z poprzedniego małżeństwa, rodowe
Nazwisko i imię: ojca , matki, współmałżonka
Nazwisko po zawarciu małżeństwa: mężczyzny, kobiety
Miejsce i godzina urodzenia
Data i numer aktu: urodzenia, małżeństwa , zgonu
Data i miejsce zawarcia małżeństwa
Miejsce wystawienia i numer aktu urodzenia żony, męża,
Data, godzina, miejsce zgonu, odnalezienia zwłok
Nazwisko, imię, adres osoby zgłąszajacej zgon
Adnotacje o rowodzie
Miejsce wydania dowodu osobistego
Data unieważnienia aktu małżeństwa, urodzenia, zgonu
Imię nadane z urzędu
Data i numer orzeczenia sądu ustalajacego ojcostwo, zaprzeczającego ojcostwo, przysposabiającego dziecko
Imię i nazwisko osoby przysposabiajacej dziecko
zmiana nazwiska dziecka
 

9. Dane do zbioru będą zbierane:
od osób, których dotyczą,
z innych źródeł niż osoba, której dotyczą,
10. Dane ze zbioru będą udostępniane:
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa
11. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
15. Uwagi: